Gama variată de servicii conține:

 • Introducerea datelor inițiale de preluare a unei contabilități.
 • Cercetarea situației depunerii declarațiilor fiscale precum și a fișei de plătitor, la data preluării precum și periodic pe parcursul colaborării.
 • Prelucrarea datelor, verificarea informațiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate.
 • Depistarea documentelor suplimentare și solicitarea acestora de la client.
 • Evidența analitică și sintetică a clienților, furnizorilor.
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării.
 • Înregistrarea tranzacțiilor în ordinea cronologică și logică a realizării acestora.
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidență fiscală, jurnalelor de TVA.
servicii de contabilitate timisoara
 • Întocmirea declarațiilor lunare și depunerea acestora la Administrația financiară.
 • Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale și informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia.
 • Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile și indemnizațiile sociale de sănătate.
 • Servicii de fiscalitate.
 • Consultanță privind legislația financiar – contabilă și fiscală aplicabilă fiecarei societăți în parte.
 • Informări periodice, în funcție de frecvența modificărilor legislative.
 • Identificarea oportunităților fiscale și exploatarea acestora.
 • Consultanță la calculul taxelor directe, indirecte.
 • Asistență în timpul inspecțiilor fiscale derulate de către organele specializate ale Statului.
 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente și nerezidente.
 • Optimizarea impozitelor și taxelor de plată.
 • Întocmirea adeverințelor pentru salariați.
 • Întocmirea balanței de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor și închiderea lunii.
 • Întocmirea declarațiilor informative, fiscale și a deconturilor de TVA, a declarațiilor de impozite și taxe locale .
 • Întocmirea și certificarea situațiilor financiare semestriale și anuale.
 • Evidența contabilă a salariilor, cuprinzând statele de salarii, întocmirea declarațiilor aferente.
 • Contabilitate de gestiune și calculația costurilor.
 • Asistență în întocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual.
 • Refacerea evidenței contabile.
 • Servicii de salarizare.
 • Întocmirea contractelor de muncă.
 • Întocmirea dosarelor de personal.
 • Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților.
 • Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă).
 • Întocmirea statelor de plată, calcularea salariilor.